Johannes Anyuru, trans. Kristian Carlsson

from Cities Inside Hall Prison

 

*

Fluorescent July
Paper walls, lit through
by ruthless

nylon sunshine

Property
is dead man's
waste

Most of all I
want: A best friend,
a boy writes
in a book, in another
city He doesn't
know you ought to
write Peace on Earth

He is the bus stop, fragment
of scratched glass He can't find
himself In another city far away
a body staggers, also looking
for its own life That was
on allowing it to touch
the... endless... morning light
immovable as marble, crowding sparrows
climb the wire netting, small hirsute
mice, grey substance, brain cells, they swirl
across the dust on a test pattern, from
loudspeakers a modem
chirps

They key is under the pot
in the backyard

He reads about one of the codes—Lucifer—
used on The Net He runs
further and further away,
motionless
As he wants to
disappear He reads
about newer codes, with open
keys
Quantum keys Bodies slither
in the sand, in front of
the wall Wide lips
parted, empty, to say
his name, then sink
into the wall's matter of aged
code, antiquated
keys, and get exterminated,
phantoms
they are saved,

appear
anew,

store signs
flicker
in the summer night,

cracked
amphorae

the stamp
put to the upper side
of the metal piece, and it was engraved by
a hammer-blow—
Caught by the police for the first time
in adulthood, he
cries
fuck the law

Busy pain responses
by the cracked
concrete walls

Then there can't be
a first time The muscles are threaded
in line, and on
straw, and are marked
by weariness, damages, and concentric
pain, song, and they move about,
and are being moved about, as a Pavlovian
expansion, stretched,
the skin does its work,
by beauty, smoothness,

law, by fire, it is on fire He is the
sunspots of eyes He collapses
in the hot
ashes Grey clouds are puffing
between houses The animal
evolves from being part of a herd
as wolves and rats
to being an animal
lighting fires, as wasps,
termites, corals...

 

*

A young girl plays the hollow metal
receptacle shaped as a saucer, crouching
by a wall

The squad car stops, rotates
unfolding
into a corridor
of glimmering
mirrors

The global state of violence
is the hollow core
of existence

 

*

Slaughterous whiteness of stripped depots
wobbles in the squad car side mirrors
Clattering, echoing
sounds Airports, construction
sites, plastics, lights Dogs that eat
the hair on the mannequins

Graveless and forlorn
are the ones that stay behind

Blades of knives dangle
as diamond earrings
from his hollow
eye sockets

Ammonia
sprayed by the wind
patters
on the tarpaulin,

what is dying cries out its
death, blowing

dyingly
over cities,

sea of stairs

from Städerna inuti Hall*

Självlysande
juli Pappersväggare, genomlysta
i det skoningslösa
solskenet

av nylon

Egendom
är det dödas
sopor

Önskar jag mest
av allt: En bästa kompis
skriver en pojke
i en bok, i en annan
stad Han vet
inte Fred på jorden
måste man skriva

Han är en hållplats, skärvor
av repigt glas Han hittar
sig inte Långt borta, i en annan stad
vacklar en kropp, och letar
också, efter sitt live Det var
om att låta det röra vid
det... ändlösa... förmiddagsljuset
är stilla som marmor, sparvsvärmar
klättrar i ett stålnät, små ludna
möss, grå materia, hjärnceller, de virvlar ut
i testbildsdammet, ur högtalare
kvittrar
modemet

Nyckeln ligger under krukan
på baksidan

Han läser om en av koderna, Lucifer,
som användes på nätet Han springer
längre och längre ut, utan
att röra sig
Han vill ju
försvinna Han läser
om de nya koderna, med öppna
nycklar
Kvantnycklar Kroppar hasar
i sanden, framför
muren Breda läppar
säras, tomma, och säger
hans namn, och sjunker
in i murens material av åldrad
kod, föråldrade
nycklar, och utplånas,
vålnader,
de sparas,

framträder
på nytt,

butiksskyltar
flimrar
i sommarkvällen
spruckna
amforor,

stämpeln
sattes mot metallstyckets
övre sida, och präglingen skedde med
ett hammarslag—

Första gången polisen tar honom
är han vuxen, han
skriker
fuck the law

Smärtreaktionerna flyttar
sig framför de spruckna
cementväggarna

Då finns det ingen
första gång Musklerna är uppträdda
på linjer, och på
sugrör, och är fulla
av trötthet, skador, och Koncentrisk
smärta, sång, och de rör
sig, och rörs, i pavlovsk
utvidgning, som töjs
ut, hud, den arbetar,
med skönhet, släthet,
lag, med eld, den brinner Han är
solfläckar i ögonen Han faller ihop
i den heta
askan Grå moln bolmar
mellan husen Djuret
utvecklas från ett flockdjur
som vargar och råttor
till ett djur
som eldar, som getingar
termiter, korall...

 

*

En ung tjej spelar på ett tefatsformat
ihåligt metallkärl, hukad
vid en vägg

Polisbilen stannar, roterar
och vecklas
ut till en korridor
av skimrande
speglar

Den globala våldssituationen
är den tomma kärnan
i existensen*

Kala hallar av slaktvitt
gungar i polisbilens backspeglar
Klapprande, ekande
ljud Flygplatser, byggarbets-
platser, plast, ljus Hundar äter
av skyltdockornas hår

Övergivna och utan grav
är de som stannar

Knivblad dinglar
som diamantörhängen
ur hans tomma ögon-
duschas ur vinden
och smattrar
in i presenningen,

det som dör ropar sin
död, blåser

döende ut
över städerna,

havet av
trappor

 

 
 

Johannes Anyuru (b. 1979) is an author, poet and playwright. His first book of poetry, Det är bara gudarna som är nya (Only the Gods are New), was published in 2003. In 2017 Anyuru received the prestigious August Prize for his dystopian novel De kommer att drunkna i sina mödrars tårar (They Will Drown in the Tears of Their Mothers). He has also written plays and is a member of the spoken word group Broken Words, which released the album Anatomy of a Dying Star in 2005.

Kristian Carlsson (b. 1978) lives in Malmö. Since his debut in 1996, he has published more than 40 books, primarily books of poetry and conceptual writing. He has also published 30 books in translation by writers such as Anne Waldman, Valerie Solanas, and Rabindranath Tagore. In 2016, Dracopis Press published Swedish Poetry Nowadays, an anthology of contemporary Swedish poets that Carlsson edited and translated. In 2018, Journeyman Books in Dhaka is going to publish A Languishing Chain of Presence and Covering For Language, two English-language volumes of new and selected poems spanning his entire career.